Chính sách bảo mật

Trường Tiếng Nhật Tokyo World coi trọng tính bảo mật thông tin của khách hàng, có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, và có những biện pháp cũng như phương châm cụ thể như sau về chính sách bảo mật.

1.Tuân thủ nghiêm ngặt những quy định và pháp lệnh về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tuân thủ các pháp lệnh, quy định về bảo mật thông tin khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng vào những mục đích chính đáng.

2.Nhận thông tin cá nhân khách hàng

Minh bạch trong mục tiêu sử dụng thông tin khách hàng. Thu nhận thông tin khách hàng qua các nguồn thông tin công khai và chính xác

3.Sử dụng thông tin cá nhân khách hàng

“Thông tin cá nhân khách hàng” được nói đến trong chính sách bảo mật này những thông tin liên quan đến cá nhân khách hàng như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email,…
Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng vào những mục tiêu như sau:

  • Cung cấp thông tin để liên lạc hoặc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc nhập học và trường học
  • Cấp phát tài liệu
  • Hướng dẫn các sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà trường
  • Phân tích tình hình đăng nhập

Thông tin cá nhân được giả định là được mua lại bởi các “Đạo luật về Bảo vệ thông tin cá nhân” nó được giả định rằng để tuân thủ pháp luật khác có liên quan và các quy định, cách thức thích hợp thông tin.

4.Cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng

5.Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân khách hàng đã nhận được
Thực hiện những biện pháp nghiệp vụ để tránh việc dò rỉ thông tin khách hàng, thất lạc thông tin khách hàng, làm mất mát thông tin gây thiệt hại cho khách hàng.

6.Việc xuất trình, chỉnh sửa, dừng sử dụng, xóa bỏ thông tin khách hàng

Chúng tôi tuân theo yêu cầu của khách hàng, những pháp lệnh tương ứng và trong khoảng thời gian thích hợp để tổ chức việc xuất trình, chỉnh sửa, dừng sử dụng, xóa bỏ thông tin khách hàng.

1) Về việc công khai thông tin khách hàng
Khách hàng có quyền yêu cầu nhà trường xuất trình các thông tin cá nhân cần thiết. Chỉ chấp nhận các khách hàng đến văn phòng nhà trường để đưa yêu cầu. Sau khi thông tin được chuẩn bị xong, nhà trường sẽ cung cấp cho khách hàng bằng văn bản. Việc phát hành sẽ diễn ra sau khoảng 4 tuần từ ngày khách hàng gửi yêu cầu. Nhà trường sẽ đề nghị khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ cho việc phát hành hồ sơ

2) Về việc chỉnh sửa hoặc dừng sử dụng thông tin khách hàng
Khách hàng có quyền yêu cầu nhà trường chỉnh sửa hoặc dừng sử dụng hoặc xóa bỏ thông tin khách hàng. Chỉ chấp nhận các khách hàng đến văn phòng nhà trường để đưa yêu cầu. Nhà trường sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu của khách hàng. Thời gian xử lý việc chỉnh sửa, dừng sử dụng, xỏa bỏ thông tin khách hàng là khoảng 4 tuần.

7.Tổ chức, thể chế, giáo dục

1) Nhà trường xây dựng và thực thi thể chế thích hợp nhất cho việc quản lý cũng như sử dụng thông tin khách hàng

2) Nhà trường tổ chức đào tạo cho cán bộ công nhân viên về phương châm cũng như cách thức bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

8.Việc chỉnh sửa nội dung phương châm bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Hướng tới việc bảo mật thông tin khách hàng một cách hoàn thiện hơn, ứng với những thay đổi của pháp lệnh, quy định liên quan, nhà trường sẽ tiến hành việc chỉnh sửa nội dung phương châm bảo mật thông tin khách hàng