Hướng dẫn về lễ tốt nghiệp năm học 2018

Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2018.

Ngày giờ: 10:30 – 12:00 (Buổi sáng) thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường lớn Nhà văn hóa quận Itabashi
Tokyo-to, Itabashi-ku, Ooyamahigashi-cho 51-1

NEWS